Skip to main content

Algemene Voorwaarden Bureau Funeralia

Algemene Voorwaarden van Bureau Funeralia, hierna te noemen “BF”, gevestigd te IJsselstein. Correspondentie adres: Nederlandlaan 49, 3402 AP IJsselstein, Nederland. BF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 67023312.

 

1. Algemene gelding

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) en overeenkomst met BF.

1.2 Afwijkende voorwaarden verbinden BF alleen indien deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door BF.

 

2. Offertes, totstandkoming overeenkomst en afwijkingen van overeenkomst

2.1 Een aanbieding tot het verrichten van werkzaamheden wordt vrijblijvend gedaan. Tenzij anders aangegeven, heeft een aanbieding van BF een geldigheid van twee maanden, waarna de aanbieding vervalt, tenzij schriftelijk verlenging wordt overeengekomen.

2.2 Door aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever ontstaat een overeenkomst tussen BF en de opdrachtgever.

2.3 BF behoudt zich het recht voor om binnen vijf werkdagen na aanvaarding van de opdracht, de opdracht schriftelijk te herroepen indien blijkt dat de omstandigheden of voorwaarden van de opdracht niet overeenkomen met hetgeen afgesproken is.

2.4 Indien opdrachtgever bijkomende werkzaamheden of uitbreiding van de opdracht verlangt dient hiervoor, tenzij anders overeengekomen, nadere opdrachtverstrekking te volgen. BF zal hierna een nieuwe (aanvullende) offerte opstellen.

 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 BF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BF het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die door BF worden verlangd, per omgaande aan BF worden verstrekt voor zover deze noodzakelijk zijn voor het (tijdig) uitvoeren van de overeenkomst.

3.4 Indien het bepaalde in lid 3 niet of niet tijdig geschiedt, heeft BF het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten alsmede de uit de vertraging voortvloeiende kosten of gederfde inkomsten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

3.5 BF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of ontstaan is, doordat BF bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

4. Geheimhouding

BF en opdrachtgever zijn verplicht tot volledige geheimhouding jegens elkaar, voor zover van toepassing. Informatie mag alleen aan derden worden verstrekt met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij.

 

5. Rechten op producten

5.1 Op door BF geleverde rapporten, teksten, foto’s en dergelijke rusten auteursrechten conform de Auteurswet 1912.

5.2 De geleverde producten mogen door de opdrachtgever aangewend worden voor presentatie en publicatie, binnen de strekking van de opdracht.

5.3 Indien foto’s en teksten door opdrachtgever worden aangewend voor andere publicaties of andere doeleinden, dan dient BF hiervoor uitdrukkelijk toestemming te geven. Aan gebruik, anders dan voor de doelstelling van de opdracht, kan BF kosten verbinden.

 

6. Ontbinding

6.1 BF is gerechtigd de van toepassing zijnde overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

6.2 BF is eveneens gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichting voortvloeiend uit artikel 3 dan wel dat opdrachtgever onder andere in geval van faillissement of surseance van betaling het bestuur verliest, om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Tevens is BF in dat geval gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder dat enige aansprakelijkheid zal ontstaan voor BF.

 

7. Prijzen

Indien partijen bij het tot stand komen van een overeenkomst voor de gehele opdracht een vaste prijs zijn overeengekomen, geldt deze prijs exclusief 21% BTW en eventuele extra (on)kosten. In alle andere gevallen geldt een uurprijs, zoals vermeldt in de offerte.

 

8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen vier weken na factuurdatum, tenzij expliciet anders wordt afgesproken. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hierna de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% van de hoofdsom verschuldigd. BF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naast de te vorderen incassokosten schadevergoeding te vorderen.

8.2 Door de opdrachtgever gedane betalingen worden verrekend in de eerste plaats met de verschuldigde handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten (zijnde 15% van de hoofdsom) en voorts verrekend met de ‘oudste’ vorderingen.

8.3 Bij opdrachten die de hoofddom van € 5.000,- te boven gaan, is BF te allen tijde gerechtigd te bepalen dat de opdrachtgever een door BF vast te stellen voorschot voldoet voordat BF met de uitvoering van de opdracht aanvangt. Dit voorschot is maximaal 20% van de totale hoofdsom.

 

9. Toepasselijk recht

9.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van een burgerlijke rechter zal elk geschil tussen BF en opdrachtgever worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.

9.2 Op elke overeenkomst tussen BF en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

 

10. Wijziging van de voorwaarden

10.1 BF is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van het in werking treden. BF zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden, indien nodig. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

10.2 Gedurende de looptijd van een opdracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing die bij het aangaan van de overeenkomst golden.